info@vilagtajolo.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a VILÁGTÁJOLÓ adatkezelési rendjét határozza meg.

HATÁLYOS: 2023. október 18. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR = General Data Protection Regulation);
 • Az Európa Parlament és Tanácsa (EU) 2018. évi adatvédelmi rendelete – uniós adatvédelemről
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2. A tájékoztató legfontosabb céljai:

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek tájékoztatása az adat kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

E tájékoztatást az adatkezelő nyújtja.

 • Szervezet neve: Világtájoló
 • Működésének témaköre: ismeretterjesztés
 • Adatkezelésért felelős természetes személy: Apró-Szunyi Brigitta, kisadózó
 • Adószáma: 52974049-1-26
 • Beosztása: alapító, informatikai-kreatív vezető
 • Számlázási cím: 6630 Mindszent, Ludas u. 46.
 • Telefonszám: +36 30 856 1556
 • E-mail:  info@vilagtajolo.hu
 • Honlap: https://www.vilagtajolo.hu

5. Az Adatkezelési tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő www.vilagtajolo.hu weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

6. Postai szolgáltatásokról, kézbesítésről, csomagküldésről szóló tájékoztató:

Ezen adatfeldolgozó az Adatkezelőtől megkapja a küldendő termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltató:

Kézbesítő cég neve: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463
Adószáma: 10901232-2-44
Telefonszáma: +36 30 771 1802
Honlapja: https://www.posta.hu

7. Számlázással kapcsolatos adatok:

Ezen adatfeldolgozó informatikai rendszerében az Adatkezelő nevében eljáró természetes személy elkészíti a hitelesített számlázási programban az igényelt számlát.

Ezen szolgáltató:

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszáma: +36 30 35 44 789
Honlapja: https://www.szamlazz.hu

8. Tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatok:

A vilagtajolo.hu domain nevet és a hozzá kapcsolódó tárhelyet szolgáltató Üzemeltető adatai:

Üzemeltető: Webparadicsom Media Group Kft.
Adószáma: 25348923-2-41
Levelezési címe: 1027 Budapest, Bem József u. 9.
Telefonszáma: +36 1 445 22 55
E-mail címe: info@webparadicsom.hu
Honlapja: https://www.webparadicsom.hu

9. A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldalon lehetősége van a látogatóknak kapcsolatba lépni az Adatkezelővel egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel.

Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját, és elfogadja a benne foglaltakat. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és az adatkezelő közötti kapcsolat elősegítése.

10. Az Adatkezelő közösségi oldala:

Az Adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait.

Az adatkezelő Facebook oldalának elérhetősége: Világtájoló

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

Az Adatkezelő a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

11. Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Amennyiben az adatkezelés körülményeiben változás áll be, az Adatkezelő ezen tájékoztató módosításával értesíti az érintetteket.

Mindszent, 2023. október 18.